Kirashu Gan-Ji-Ra

Kirashu Gan-Ji-Ra
bitch, 2 years

I. Kamp, Wetter

Kji Tch'ung Tch'ung E'Than-Ju
male, 8 weeks

I. Kamp, Wetter

Kji Tch'ung Tch'ung E'Than-Ju

Kji Tch'ung Tch'ung H'Chan-Du

Kji Tch'ung Tch'ung H'Chan-Du
male, 6 months

I. Kamp, Wetter

Kji Tch'ung Tch'ung
Ilana and Ilshana
females, 8 weeks

I. Kamp, Wetter

Kji Tch'ung Tch'ung Ilana and Ilshana

lhasa apsos in different colours

Lhasa apsos in different colours

I. Kamp, Wetter

Different colours of lhasa apsos
Kennel Kji Tch'ung Tch'ung

I. Kamp, Wetter

Different colours of lhasa apsos

Kji Tch'ung Tch'ung Bha-Dji-Naa

Kji Tch'ung Tch'ung Bha-Dji-Naa
female, 3 years

I. Kamp, Wetter

Schanti's Orisha
female, 7 years

I. Kamp, Wetter

Schanti's Orisha

 

 

top